Masker - No(R)way Home / Bergen Fringe Festival 2021

Arrangementsinformasjon

//NOR//

Masker er et scenearbeid med musikk, dans og scenografi. Mens orkestrering i det musikalske verket er norske strikkemaskiner, er koreografien og scenografien basert på den norske strikketradisjonen og kulturen.

No®way Home startet med sitt første prosjekt i 2018 og hadde sin første forestilling samme år. Gruppen har siden beholdt navnet fra denne forestillingen, No®way Home, som et ensembletnavn.

Gruppen, bestående av to dansere/koreografer og en komponist, bruker alltid ny musikk og koreografi. Deres to forestillinger har begge en klar politisk kant. Den første forestillingen tok for seg flyktningproblemet og begrepet å eie et hjem kontra å ikke eie et hjem. Publikum ble, uten forvarsel, satt i ubehagelige situasjoner for å oppfatte følelsen av å ikke eie sin egen sikkerhet. Det var sterkt og til dels ubehagelig for utøverne også, og sjokolade og kaffe var nødvendig for å bøte på dette. Barn var også til stede på noen av forestillingene.

Gruppen fortsetter å bruke performance og teaterelementer i arbeidet sitt, og leker med publikums rolle, hvor publikum kan trekkes inn og ut av rollen deres, og dermed også inn og ut av forskjellige følelser under forestillingen - og ikke bare hyggelige følelser. Ubehag og skam som kan oppstå når publikumsengasjement er viktig materiale for trioen, som de tar med seg i prosjektene sine.


Bli med oss på en fire dagers feiring av mangfoldet av kunstnere og opplev sjangersprengende scenekunst på Bergen Fringe Festival 2.-5. september.


//ENG//

Thread is a stage work with music, dance and scenography. While the orchestration in the musical work is Norwgian knitting machines, the choreography and scenography are based on the Norwgian knitwear industry and culture.

No®way Home started with their first project in 2018 and had their first performance the same year. The group has since kept the name from this performance, No®way Home, as an ensemble name.

The group, consisting of two dancers/choreographers and one composer, always use new music and choreography. Their two performances both have a clear political edge. The first performance addressed the refugee problem and the concept of owning a home versus not owning a home. The audience was, without warning, put in unpleasant situations to perceive the feeling of not owning their own security. It was strong and partly uncomfortable for the performers as well, and chocolate and coffee were needed to remedy this. Children were also present at some of the performances.

The group continues to use performance and theatrical elements in their work, and play with the role of the audience, where the audience may be drawn in and out of their role, and thus also in and out of different emotions during the performance - and not just pleasant emotions. Discomfort and shame that may occur when with audience involvement is important material for the trio, which they bring along in their projects.

Welcome to Bergen Fringe Festival 2nd - 5th of September. Join us for a four day celebration of a diverse abundance of artists and performances - and experience a field of arts across all genres.

//

Bergen Fringe Festival er støttet av:
Fagavdeling for kunst og kulturutvikling v/ Bergen Kommune
Vestland fylkeskommune
Sparebanken Vest

Kulturrådet


Ansvarsfraskrivelse

Bergen Fringe Festival refunderer kjøpt billett om arrangementet må avlyses grunnet restriksjoner tilknyttet Covid19.